Ban giám hiệu

Hiệu Trưởng : PGS.TS Lê Văn Hùng 

– Phụ trách công tác tài chính, hành chính, quản trị, thông tin truyền thông, kiểm định đảm bảo chất lượng và các khoa

– Trực tiếp làm trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 

 

 

Phó Hiệu Trưởng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý 

– Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Du học Nhật Bản

 

 

 

Phó Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Văn Tạo 

– Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, công tác sinh viên.

– Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng.